Verksamhetsområden

Våra advokater har mångårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. I över fyrtio år av obruten verksamhet har vi verkat i Kalmar län.

Våra verksamhetsområden

Våra advokater har kompetens inom de flesta rättsområden, såsom affärsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt, fastighetsrätt, familjerätt, obeståndsjuridik och brottmål.
Tillsammans har vi en bred kunskap som sträcker sig över flera områden.

Affärsrätt

Dagligen ingår vi olika typer av avtal. Vi ingår avtal med allt från en handskakning till skriftliga kontrakt. Det kan vara en anställning eller ett kompanjonsavtal. Men det kan också röra sig om ett köpavtal som leder till en skuldförbindelse. Hos oss får du hjälp med all praktisk juridik som du som företagare har behov av.

Avtalsrätt

Ofta ingås avtal inom olika rättsområden utan att närmare begrunda vilka konsekvenser som detta för med sig. Ett gott råd kan vara att rådfråga en advokat innan avtal träffas eller när man befarar problem på grund innehållet i ett redan träffat avtal.
Vi erbjuder rådgivning och juridiskt biträde vid träffande av de flesta typer av avtal, hjälp i förhandlingar samt juridiskt biträde vid tvist.

Bolagsrätt

Behöver du hjälp att planera eller genomföra en bolagsbildning, nyemission, inlösen av aktier, fusion eller annan bolagshändelse? Vilka rättigheter har aktieägarna vid bolagsstämma och vilka krav ställer reglerna om bolagsstyrning? Vilket ansvar har vd och styrelsen? Eller kanske vill du ha hjälp med ett aktieägar- eller joint ventureavtal och juridiken kring detta? Oavsett ärende kan våra erfarna advokater inom bolagsrätt ge dig juridisk vägledning och affärsmässiga lösningar.

Fastighetsrätt

Behöver du hjälp med förvärv, försäljning eller exploatering av en fastighet? Vilket miljörättsligt ansvar har en fastighetsägare? Hur utformas hyres- och andra nyttjanderättsavtal för att optimera affärsnyttan? Vi erbjuder affärsmässiga och juridiska lösningar med fokus på fastighetens hela ”livscykel” – från förvärv, exploatering, upplåtelse och finansiering till överlåtelse.

Familjerätt

Livet förändras, vi gifter och skiljer oss, blir sambo, skaffar barn. Det påverkar vår ekonomi och det är inte lätt att utreda juridiken. Familjerätten rör frågor kring äktenskapsskillnad, skilsmässa, vårdnad & umgänge, underhåll, bodelning, äktenskapsförord, samboavtal. Vi hjälper till med olika typer av mål där dessa frågor behandlas och vi arbetar både med förebyggande och konfliktlösande familjerätt.

Obeståndsrätt

Vi erhåller regelmässigt uppdrag som konkursförvaltare. Inom området obeståndsjuridik handlägger vi även frågor som uppstår i samband med obestånd, konkurs och andra ekonomiska svårigheter. Vi biträder vid förhandlingar med borgenärer och gäldenärer i samband med rekonstruktion, betalningsanstånd och återvinning. Oavsett om du har svårt med betalningarna eller om du har svårt att få betalt, är det ofta klokt att söka hjälp av en advokat redan i ett tidigt skede.

Tvistelösning och process

Vi företräder företag, privatpersoner, organisationer och myndigheter i olika former av tvister och skiljeförfaranden. Den erfarenhet vi har byggt upp, använder vi gärna till rådgivning och tvistelösning redan innan en konflikt har utvecklats till en fullskalig tvist, Vi hjälper också till med avtalsskrivning och olika former av inledande rådgivning; allt i syfte att minimera risken för framtida tvister. Om tvisten ändå är ett faktum, hjälper vi dig med att analysera processläget och att driva tvisten i syfte att erhålla bästa möjliga utfall, oavsett om tvisten avslutas genom en dom eller genom en förlikningsuppgörelse.

Försvararuppdrag

Om du misstänks för ett brott har du alltid rätt att företrädas av en advokat som bevakar din rätt från det första polisförhöret fram till en eventuell rättegång. Den hjälpen kan vara helt avgörande för att du ska få en rättvis behandling. Du har rätt att själv välja advokat. Det är viktigt att du har en försvarsadvokat som du känner att du kan lita på. Om du inte väljer själv, kommer tingsrätten att utse en lämplig advokat åt dig i de fall förutsättningarna för att erhålla en offentlig försvarare är uppfyllda. Vi har en omfattande erfarenhet av uppdrag som offentlig försvarare i de flesta typer av mål.

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för ett allvarligare brott, har du i många fall rätt att erhålla ett målsägandebiträde som hjälper dig att tillvarata dina intressen som brottsoffer och som ger dig ett stöd under processen. Målsägandebiträdet kan också hjälpa dig med att föra en skadeståndstalan. Det är tingsrätten som utser målsägandebiträdet men du har själv rätt att välja vem som ska utses. Vi hjälper dig gärna. Det viktiga är att målsägandebiträdet är en person som du känner att du kan lita på och som du känner dig trygg med.

 

Wilson Creative är en reklambyrå som är extra bra på att kommunicera med den yngre generationen, morgondagens mest intressanta konsumenter.